Giới thiệu

“Nếu không có chánh kiến sẽ không bao giờ có sự giải thoát”

MỤC ĐÍCH

Triển khai tri kiến đạo đức nhân bản – nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh.

GIỚI THIỆU

Trưởng lão Thích Thông Lạc đã dạy: “Trong cuộc đời tu theo Đạo Phật, lớp Chánh Kiến là lớp căn bản nhất và cũng chính nó giúp cho đời sống của chúng ta được giải thoát. Mục đích của Đạo Phật là tri kiến, sự hiểu biết giúp cho chúng ta giải thoát nên gọi là Định Vô Lậu. Phương pháp tu Định Vô Lậu là triển khai tri kiến, dùng tư duy quán xét suy nghĩ làm cho sự hiểu biết thấu suốt, rõ ràng, gọi là thiền quán, nên nó rất quan trọng. Nếu không triển khai được tri kiến thì chúng ta không bao giờ có giải thoát”, cho nên tri kiến giải thoát là tối quan trọng cho đời sống của mỗi con người chúng ta.

Có những sự hiểu biết đưa tới sự đau khổ, nhưng cũng có sự hiểu biết giúp cho con người thoát khổ, thì Định Vô Lậu chính là sự hiểu biết không có sự khổ đau, sự hiểu biết không có khổ đau là sự hiểu biết không bị dục vọng, tà kiến, dính mắc chi phối, đó là hiểu biết như thật, hiểu biết như thật là hiểu biết một cách toàn diện, hiểu biết toàn diện là hiểu biết duyên hợp, hiểu biết duyên hợp là hiểu biết nhân quả, mà nhân quả chính là quy luật vận hành của tất cả các pháp thế gian trong đó có con người.

“Con người sinh ra từ nhân quả, sống trong nhân quả, chết trở về nhân quả”, có nghĩa là chúng ta đang ở trong mạng lưới nhân quả, muốn thoát ra khỏi nhân quả thì phải thấm nhuần lý nhân quả để xác định hướng đi trong nhân quả nhằm mang lại cuộc sống hạnh phúc, an vui, giải thoát, vì thế Trưởng lão Thích Thông Lạc đã dạy: “Hãy nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả thiện ác, chứ đừng thấy đúng sai, phải trái” là vạch ra lộ trình thiện pháp để chúng ta được bình an trong nhân quả.

Pháp tu đầu tiên của Đạo Phật là Tứ Chánh Cần, ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, nó có 4 loại định: Định Chánh Niệm Tĩnh Giác, Định Niệm Hơi Thở, Định Vô Lậu và Định Sáng Suốt. Trong 4 loại định này thì quan trọng nhất là Định Vô Lậu, vì Định Vô Lậu giúp triển khai tri kiến thấu rõ các pháp như thật là nhân quả để chúng ta biết cách vượt ra khỏi sự chi phối của nhân quả, đi đến cứu cánh giải thoát, còn chúng ta đi kinh hành, nhiếp tâm, an trú tâm thì chẳng qua là trợ giúp cho Định Vô Lậu mà thôi.

Định Vô Lậu là sự hiểu biết không có khổ đau giúp cho chúng ta quét sạch chướng ngại pháp gọi xả tâm, xả tâm là một loại thiền định độc đáo nhất của Đạo Phật mà khắp trên thế gian không có một tôn giáo nào có pháp môn này. Định Vô Lậu là phương pháp dùng chánh tri kiến xả tâm chướng ngại để được an vui trong nhân quả.

Muốn được an vui trong nhân quả thì phải triển khai Định Vô Lậu thấm nhuần như bảng cửu chương để khi ác pháp tới chúng ta nhận biết ngay liền để xả tâm, vì thế Thầy Thông Lạc dạy: “Các con phải vét cạn đầu óc ra để triển khai tri kiến giải thoát”.

Bởi vì Đạo Phật có chương trình giáo dục đào tạo, huấn luyện chúng ta thành những con người vô lậu, có đạo đức, mà nếu chúng ta không có sự hiểu biết, không có tri kiến giải thoát thì chúng ta không thể nào giải thoát được. Vì vậy, chúng ta cần phải tự đào luyện bản thân để thấm nhuần tri kiến giải thoát, làm cho tri kiến của chúng ta hiểu biết rõ ràng như thật các pháp trong thế gian này.

Càng triển khai Định Vô Lậu thì chúng ta càng thấm nhuần các pháp như thật, nên tâm không bị dục vọng, tà kiến chi phối, khiến cho tâm không còn khổ đau, đó là một sự đào tạo thực chất để chúng ta đi vào con người giải thoát.

Đức Phật và Trưởng lão Thích Thông Lạc chỉ khai thị, giảng giải cho chúng ta chân lý giải thoát và cách thức triển khai tri kiến, còn nhiệm vụ của chúng ta là dựa theo lời dạy của Đức Phật và Trưởng lão Thích Thông Lạc cố gắng triển khai sự hiểu biết của chính mình để thấm nhuần cái lý như thật của các pháp thì tâm mới hết khổ đau, tức là tâm không còn chướng ngại, tâm không còn chướng ngại nên biến ra hành động sống không làm khổ mình khổ người, sống không làm khổ mình khổ người là giữ gìn giới luật, giữ gìn giới luật là thiện pháp, mà thiện pháp là hạnh phúc, thanh thản, an vui, giải thoát.

Như Thầy Thông Lạc đã dạy: “Thầy chỉ nhắc khéo cho mấy con biết cái hướng để triển khai ra tri kiến, chứ không làm bài mẫu, làm bài mẫu mấy con copy theo bài mẫu đó làm cho tri kiến của mấy con không được triển khai, mà chỉ tích tập sự hiểu biết của kẻ khác làm thành sự hiểu biết của mình. Thầy chỉ gợi ý để cho các con tự triển khai, đó là đem lại tri kiến giải thoát cho chính mình. Một góc độ nhìn của mình không phải góc độ nhìn của người khác, cho nên buộc lòng các con phải triển khai tri kiến của mình thì nó mới bén nhạy”.

Nếu chúng ta không biết triển khai tri kiến của chính mình mà chỉ nhẩm lại lời Đức Phật một cách máy móc, thì Trưởng lão Thích Thông Lạc gọi đó là cách tu lấy đá đè cỏ, biến những điều lành sẽ trở thành chẳng lành.

Đạo Phật là đạo trí tuệ, lấy sự hiểu biết làm hàng rào kiên cố để bảo vệ thân, thọ, tâm, pháp của chúng ta, cho nên tri kiến giải thoát rất cần thiết, nhờ tri kiến mà chúng ta mới sống đời đạo đức không làm khổ mình khổ người, mà không làm khổ mình khổ người là giải thoát, là giới luật thanh tịnh như Đức Phật đã dạy: “Tri kiến ở đâu thì giới luật ở đó, giới luật ở đâu thì tri kiến ở đó, tri kiến làm thanh tịnh giới luật, giới luật làm thanh tịnh tri kiến”. Như vậy, chúng ta tu tập mọi pháp môn không rời giới luật, không rời giới luật là không rời tri kiến, nghĩa là không được diệt tri kiến, mà phải triển khai tri kiến một cách tinh vi và sâu sắc, nên nó phân biệt pháp nào là thiện, pháp nào là ác rất rõ ràng, rồi dùng pháp Như Lý Tác Ý để ngăn ác diệt ác không cho chúng tác động vào thân tâm thì mới đem lại sự bình an, giải thoát cho chúng ta.

Con người ta sinh ra từ nhân quả, sống trong nhân quả thì phải học nhân quả, suy luận nhân quả, thấu suốt nhân quả như thật thì chúng ta mới biết con đường để thoát khỏi nhân quả. Vì thế, tu hành chính là sự triển khai tri kiến thấm nhuần lý nhân quả để sống thuận đạo lý nhân quả thì chúng ta sẽ được bình an trong nhân quả.

Nhân quả là quy luật vận hành của tất cả các pháp, cho nên những đề tài Định Vô Lậu khác như Các pháp vô thường, Thân vô thường, Thân bất tịnh, Thực phẩm bất tịnh, Mười hai nhân duyên, Thân ngũ uẩn… đều xoay quanh cái trục nhân quả, nhưng được chúng ta triển khai ở một góc độ khác để đối trị với những chướng ngại pháp trong tâm của mình. Ví dụ như nói vô thường là chúng ta xem xét sự diễn biến thay đổi của các pháp, nhưng sự vô thường này cũng không ngoài nhân quả.

Chúng con là những người học trò của Đức Phật và Trưởng lão Thích Thông Lạc, nương theo lời dạy của các Ngài, “Các con hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi”, cố gắng triển khai tri kiến giải thoát để thắp lên ngọn đèn đạo đức nhân bản – nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người để được bình an trong nhân quả, vì thế mà trang Tri Kiến Giải Thoát được thành lập với mục đích đăng tải những bài triển khai tri kiến giải thoát, chứ không có mục đích gì khác.

Trong quá trình làm bảo tồn di sản nền đạo đức nhân bản – nhân quả mà Trưởng lão Thích Thông Lạc đã triển khai dựng lại chánh pháp của Đức Phật, có nhiều bạn đã viết thư về hỏi chúng tôi, nên chúng tôi lấy những câu hỏi đó làm đề tài để triển khai tri kiến đạo đức không làm khổ mình khổ người ngõ hầu chia sẻ giúp cho các bạn tham khảo từ đó biết cách thức tháo gỡ những vướng mắc trong tâm và ngoại cảnh để xây dựng cuộc sống hạnh phúc và bình an.

Chúng tôi không phải là thầy của bất kỳ ai, vì Đức Phật đã dạy rất rõ: “Các con hãy lấy giới luật và giáo pháp của Ta làm thầy, làm chỗ nương tựa vững chắc tu hành”, và Trưởng lão Thích Thông Lạc cũng đã dạy: “Giới luật là vị thầy đầu tiên và cũng là vị thầy cuối cùng được Đức Phật di chúc”. Cho nên, triển khai tri kiến giải thoát chính là cách thức chúng tôi thực hiện lời di chúc của Đức Phật.

Sau cùng, chúng tôi xin nhắc lại lời dạy của Trưởng lão Thích Thông Lạc: “Nếu không có chánh kiến sẽ không bao giờ có sự giải thoát”, muốn có chánh kiến thì phải triển khai tri kiến giải thoát.

NHÓM TÁC GIẢ

Ban biên tập với nòng cốt là sư cô Nguyên Thanh, cư sĩ Minh Đức và những cộng sự của Thư viện Thầy Thông Lạc đã cùng nhau xây dựng nên trang web Tri Kiến Giải Thoát này.

LỜI TRI ÂN

Chúng con xin thành kính tri ân Đức Phật, người đã tu hành chứng đạo giải thoát, làm chủ bốn sự đau khổ: sanh, già, bệnh, chết, chấm dứt tái sanh luân hồi, tìm ra Bốn chân lý: Khổ – Tập – Diệt – Đạo để giúp con người trên hành tinh này thoát khỏi khổ đau.

Chúng con xin thành kính tri ân Trưởng lão Thích Thông Lạc, người đã tu tập làm chủ sanh tử, dựng lại chánh pháp của Đức Phật, thắp sáng lên ngọn đèn đạo đức nhân bản – nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người giúp cho loài người sống hạnh phúc, bình an, giải thoát trong cuộc sống.

Xin trân trọng quý bạn đọc đã gửi những câu hỏi để Ban biên tập triển khai tri kiến đạo đức không làm khổ mình khổ người.

Xin trân trọng cảm ơn các cộng sự của Ban biên tập Thư viện Thầy Thông Lạc đã hỗ trợ và dành tâm huyết ra sức thiết kế và xây dựng trang web Tri Kiến Giải Thoát này một cách cẩn thận, kỹ lưỡng để tạo ra nền tảng cho mọi người truy cập bài viết một cách dễ dàng.

ƯỚC NGUYỆN

Ước mong cho mọi người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh!

Liên hệ góp ý

  Đăng ký
  Đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu
  Khôi phục mật khẩu
  Vui lòng nhập email đã đăng ký tài khoản, chúng tôi sẽ gửi email đổi mật khẩu đến hộp thư của bạn
  Đăng nhập trang web
  Khôi phục mật khẩu
  Cách khác để đăng nhập
  Đăng ký
  Chia sẻ

  Đã copy liên kết vào bộ nhớ tạm